Historie

Zde uvádíme ve stručnosti historii knihovny:

 

1874 -  náznaky vzniku knihovny jsou spojeny s otevřením měšťanské školy 
           (bývalá dívčí škola -
dnešní gymnázium)
1899 -  místní odbor "Národní jednoty pošumavské" dal podnět ke vzniku oficiální knihovny
1900 -  z darů místních spolků a občanů se tvoří "fond" knihovny - půjčuje se v pronajaté
           místnosti Kleslova domku (bývalá chlapecká škola - dnešní ZŠ Resslova)
1901 -  28. září otevřena JIRÁSKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA V HLINSKU se
           souhlasem samotného Aloise Jiráska (kopie dopisu k nahlédnutí v knihovně)
1903 -  knihovna přemístěna do budovy dívčí školy (dnešní gymnázium)
1916 -  knihovna získala větší prostory v nově postavené budově Občanské záložny,
           je zde zřízena i čítárna
1917 -  otevřeno oddělení pro děti a mládež
1919 -  knihovna dostává název JIRÁSKOVA MĚŠŤANSKÁ KNIHOVNA
           A VEŘEJNÁ ČÍTÁRNA V HLINSKU
1932 -  28. října předali zastupci Občanské záložny do správy obce novou budovu
           knihovny a čítárny (dnešní Městský úřad - budova C)
1958 -  po delším "válečném" odmlčení je knihovna přemístěna do přízemí bývalé
           restaurace "Na zámečku" a předchozí název knihovny je změněn na 
           OKRESNÍ LIDOVOU KNIHOVNU
1962 -  po reorganizaci MĚSTSKÁ LIDOVÁ KNIHOVNA
1972 -  knihovna získává titul VZORNÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA - plní funkci
           střediskové knihovny (zajišťuje provoz 14 venkovských knihoven)
1986 -  otevřeno samostatné oddělení pro děti v Čelakovského ulici na Betlémě 
           (dnešní detašovaná 
budova gymnázia - jazykové učebny)
2002 -  rozšíření půjčovních prostor oddělení dospělých čtenářů a otevření nového
           oddělení pro děti v 1. patře budovy Městského úřadu, kde probíhá provoz
           do dnešní doby

css a grafika: Vojtěch Trocha